Algemene voorwaarden

1. TAAL, LANGUE

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.vinotable.be, in het Nederlands

2. DEFINITIES

2.1 “VIN-O-TABLE”: onder de bedrijfsnaam De Vuyst, Wouter met adres te Molenstraat 64A 9550 Herzele, gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE0554985104

2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2.3 “Koper” of “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

2.4 “Consument”: elke Koper die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

2.5 “Website”: www.vinotable.be

3. TOEPASBAARHEID

3.1 De rechtsverhouding tussen de Koper en VIN-O-TABLE en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische Orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. VIN-O-TABLE wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die VIN-O-TABLE uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van VIN-O-TABLE, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming, met inbegrip van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

3.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen VIN-O-TABLE en de Koper onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 Indien VIN-O-TABLE één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

3.5 VIN-O-TABLE heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. OFFERTE, ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

4.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, mails, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. VIN-O-TABLE mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden VIN-O-TABLE niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat of niet up-to-date is. VIN-O-TABLE is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VIN-O-TABLE is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

4.2 Offertes van VIN-O-TABLE zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

4.3 De overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en VIN-O-TABLE deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).

In de Orderbevestiging ontvangt de Koper een samenvatting van de bestelling en een link naar de Algemene Voorwaarden

VIN-O-TABLE behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

4.4 Annulering van een bestelling, alvorens deze is verstuurd, is steeds mogelijk en kosteloos. Annulering van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 

Indien de Koper een bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst: telefonisch: +32 493.34.87.45 of per e-mail.

4.5 De Koper kan de aangekochte producten omruilen tegen andere producten of een tegoedbon gedurende een periode van 14 kalenderdagen  na datum van ontvangst, al dan niet mits betaling van een surplus rekening houdende met de prijs van de producten waartegen de reeds aangekochte producten worden geruild.  Indien de Koper de door hem aangekochte producten wil omruilen, dient hij VIN-O-TABLE (Molenstraat 64A 9550 Herzele (België), hiervan in kennis te stellen per post of e-mail.  Indien VIN-O-TABLE akkoord kan gaan met de omruiling, dan zal VIN-O-TABLE contact opnemen met de Koper teneinde de omruiling praktisch te regelen. VIN-O-TABLE zal de Koper eveneens op de hoogte brengen van een eventuele weigering van een verzoek tot omruiling. De door de Koper aangekochte producten kunnen enkel worden omgeruild, indien zij niet in gebruik zijn genomen en zich in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. De producten moeten bovendien in de originele verpakking worden teruggezonden/terugbezorgd, inclusief alle bij het product geleverde toebehoren.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 Enkel de niet-professionele Consument beschikt over het hierna in dit artikel beschreven recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument VIN-O-TABLE via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.3 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van VIN-O-TABLE terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Vinetiq geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat VIN-O-TABLE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden. VIN-O-TABLE betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. VIN-O-TABLE mag wachten met de terugbetaling tot VIN-O-TABLE de producten heeft terug gekregen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling van de leveringskosten door VIN-O-TABLE verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Consument koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient VIN-O-TABLE de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer Vinetiq echter gebruik maakt van een forfaitaire leveringskost, zal Vinetiq, bij een gedeeltelijke herroeping, niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen. 

5.4 De Consument dient onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan VIN-O-TABLE heeft meegedeeld, de producten aan VIN-O-TABLE te overhandigen of de producten door VIN-O-TABLE te laten ophalen. VIN-O-TABLE regelt de ophaling volgens eigen transportkeuze en in overleg met de klant wat datum en tijdstip betreft. Het geretourneerde product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, geretourneerd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat VIN-O-TABLE ook na herroeping het product nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

5.5 Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:

 • producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon;

 • producten die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.);

 • verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. additieven, etc.);

 • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop VIN-O-TABLE geen invloed heeft

5.6 In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

6. PRIJS EN KOSTEN

6.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

6.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten.

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de producten, het leveradres etc. Tijdens het online – bestelproces zal duidelijk worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.

De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door VIN-O-TABLE worden aangerekend.

6.3 VIN-O-TABLE behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VIN-O-TABLE worden rechtgezet.

6.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de producten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Koper evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door VIN-O-TABLE.

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres, dan wel op het gekozen afhaalpunt van VIN-O-TABLE, naar keuze van de Koper. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering.  Op dit moment is VIN-O-TABLE eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

7.2 Per bestelling wordt één leveringsadres voorzien. Extra leveradressen zullen aangerekend worden per extra leveringsadres.

7.3 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de Orderbevestiging vanwege VIN-O-TABLE wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

7.4 Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt VIN-O-TABLE zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

7.5 Behalve ingeval van betaling onder rembours en betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur, zal een bestelling pas verzonden worden nadat VIN-O-TABLE de betaling ontvangen heeft. VIN-O-TABLE streeft ernaar om bestellingen steeds te leveren binnen een termijn van 3 tot 8 werkdagen. Afhaling van bestellingen op afhaalpunten kan dezelfde dag gebeuren op voorwaarde dat de producten in voorraad zijn. Bestellingen voor 15u geplaatst, kunnen nog dezelfde dag worden afgehaald door de Koper, op voorwaarde dat het een openingsdag van VIN-O-TABLE betreft; bestellingen na 15 uur geplaatst, kunnen vanaf de volgende dag worden afgehaald, op voorwaarde dat deze dag een openingsdag van VIN-O-TABLE is. Afhaling binnen voormelde tijdspanne geldt eveneens op voorwaarde dat de bestelde producten in voorraad zijn.  De Koper dient tijdens het online bestelproces aan te geven voor welke wijze van levering hij opteert.

7.6 De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van VIN-O-TABLE t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen VIN-O-TABLE en de Koper, met dien verstande dat VIN-O-TABLE zich er toe verbindt om – uitgezonderd voor voorverkopen - in ieder geval binnen de 30 dagen na betaling te leveren. VIN-O-TABLE kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.

Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

7.7 Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen VIN-O-TABLE en de Koper. Na contactname met de Koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren.  Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan Het adres van VIN-O-TABLE.  De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper.  In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper worden geacht ontbonden te zijn.  De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door VIN-O-TABLE worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

8. FACTURATIE EN BETALING

8.1  In principe dienen eerste bestellingen steeds vooraf te worden betaald door de Koper.  

De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling op de webshop, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden

 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)

 • Bancontact

 • PayPal

 • Via bancontact

 

·         Betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur.

Indien wordt geopteerd voor deze betalingswijze, zijn onderstaande artikelen 8.2 tot en met 8.8 van toepassing.

8.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres van VIN-O-TABLE.  

8.3 Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum aan VIN-O-TABLE worden gemeld. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

8.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;

 • is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;

 • is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

 • worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van VIN-O-TABLE op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en

 • heeft VIN-O-TABLE het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor VIN-O-TABLE redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.

8.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

8.6 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van VIN-O-TABLE geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

8.7 Door het bestellen van een product verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door VIN-O-TABLE, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

8.8 Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van VIN-O-TABLE. Tot zolang mag de Koper de gekochte producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs.  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VIN-O-TABLE te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).

9.2 Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft VIN-O-TABLE van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Koper. Wanneer VIN-O-TABLE de producten terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer de correcte koeling en opslag van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van VIN-O-TABLE om hogere schade te bewijzen.

10. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

10.1 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.

10.2 De Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren.  Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.  De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via email mee te delen aan VIN-O-TABLE, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging.

10.3 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door VIN-O-TABLE geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt VIN-O-TABLE van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.

10.4 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan VIN-O-TABLE, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen aan VIN-O-TABLE worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat VIN-O-TABLE niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot  normale veroudering).  VIN-O-TABLE verbindt zich ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering.  Klachten met betrekking tot eventuele kurksmaak worden door VIN-O-TABLE wel aanvaard, zie hiervoor naar onze kurkgarantie. In geen geval zal VIN-O-TABLE instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Koper.   

10.5 Bij klachten die tijdig en correct aan VIN-O-TABLE worden gemeld, zal VIN-O-TABLE naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn.  Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan Vinetiq ervoor opteren de Koper een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen (bv. een wijn van een recentere jaargang); of (2) terugname van het gebrekkige product, met een waardebon aan de Koper.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door VIN-O-TABLE.

10.6 De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan VIN-O-TABLE op grond van dit artikel 10 zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde.  VIN-O-TABLE behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. VIN-O-TABLE zal de Koper desgevallend contacteren teneinde de door VIN-O-TABLE aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij VIN-O-TABLE de kosten voor haar rekening zal nemen.

10.7 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper.

Het retourneren van de aangekochte wijnen kan nooit zijn dat het jaartal op de foto's niet overeenkomt met het werkelijke jaartal. Het jaartal op de foto's is enkel ter illustratie. 

10.8 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper, de Orderbevestiging uitgaande van VIN-O-TABLE, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

10.9 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Met uitzondering van de vrijwaring door VIN-O-TABLE volgens de garantiebepaling in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van VIN-O-TABLE ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door VIN-O-TABLE aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

11.2 VIN-O-TABLE is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

11.3 De Koper erkent dat VIN-O-TABLE geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door VIN-O-TABLE, zodoende dat VIN-O-TABLE niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

11.4 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

12. VRIJWARING

12.1 De Koper zal VIN-O-TABLE volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper, de Orderbevestiging uitgaande van VIN-O-TABLE, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Koper.

12.2 De Koper zal VIN-O-TABLE schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel  12.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

13. PROMOTIES

13.1 Promotionele toegiften door VIN-O-TABLE, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande.  In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

13.2 Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt VIN-O-TABLE zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Dan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. VIN-O-TABLE zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

14. OVERMACHT EN HARDSHIP

14.1 VIN-O-TABLE is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

14.2 In geval van overmacht of hardship kan VIN-O-TABLE naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. VIN-O-TABLE: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper te heronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan VIN-O-TABLE, overeenkomstig artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.

14.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

15. NETTING

15.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen VIN-O-TABLE en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen VIN-O-TABLE en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

15.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en VIN-O-TABLE doorgevoerde schuldvergelijking.

16. OPSCHORTING EN ONTBINDING

16.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt VIN-O-TABLE zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van VIN-O-TABLE om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

16.2 Indien de overeenkomst tussen VIN-O-TABLE en de Koper wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Koper het recht om van VIN-O-TABLE te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

17. INTELLECTUELE EIGENDOM 

VIN-O-TABLE blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten. VIN-O-TABLE garandeert over de nodige licenties te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.

18. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

18.1 De Koper geeft aan VIN-O-TABLE de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door VIN-O-TABLE aangeboden producten. De Koper geeft VIN-O-TABLE de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling.

18.2 De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van VIN-O-TABLE meer wenst te ontvangen, dient de Koper VIN-O-TABLE hiervan op de hoogte te brengen:

 • per post: VIN-O-TABLE, Molenstraat 64A 9550 Herzele

 • per e-mail: 

18.3 De Klant geeft aan VIN-O-TABLE de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc.

19. GESCHILLEN

19.1 Op overeenkomsten tussen VIN-O-TABLE en de Koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

19.2 Geschillen tussen VIN-O-TABLE en de Koper voorgelegd aan de rechter vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van VIN-O-TABLE, tenzij VIN-O-TABLE verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.

19.3 Voor alternatieve geschillenbeslechting over online aankopen kan u ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Unie. 

20. LEEFTIJD

20.1 Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcoholen en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen door personen onder de 18 jaar. Bestellingen worden afgehaald of thuis geleverd en deze transacties zullen enkel plaatsvinden als wij zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt. Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering  of afhaling  wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.Bij het plaatsen van een bestelling op de website van VIN-O-TABLE verklaart de koper de wettelijke leeftijd te hebben bereikt. Er wordt geen Alcohol verkocht onder de 18 jaar!